Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sam’s Place Hand and Nails

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Sam’s Place Hand and Nails en een cliënt waarop Sam’s Place Hand and Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Sam’s Place Hand and Nails

Sam’s Place Hand and Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Sam’s Place Hand and Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Sam’s Place Hand and Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Sam’s Place Hand and Nails het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Sam’s Place Hand and Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Sam’s Place Hand and Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Sam’s Place Hand and Nails.

4. Behandeling

Sam’s Place Hand and Nails behandeld vanaf 18 jaar voor het zetten van acryl op de handen en gel op de teennagels. Nail Art kan vanaf alle leeftijden op de natuurlijke nagel of als u een acrylverlenging heeft op de acrylnagels. Precription Nails wordt gezet vanaf 13 jaar, mits ze er netjes mee omgaan. Van 13-18 jaar krijgt u maar 3 dagen garantie. Vanaf 18 jaar 7 dagen garantie.

Waarom vanaf 18 jaar: Omdat de nagels en handen nog in de groei zijn en de hormonen de hechting van de acryl(nagels) kan verstoren. Ook omdat jonge meiden nog ruw met hun nagels en handen omgaan, waardoor er meer kans op breken is.

5. Betaling

Sam’s Place Hand and Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in Sam’s Place Hand and Nails. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Sam’s Place Hand and Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Sam’s Place Hand and Nails is betaling via een rekening mogelijk.

6. Personeel in de studio

Sam’s Place Hand and Nails heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Sam’s Place Hand and Nails dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in Sam’s Place Hand and Nails medewerkers van Sam’s Place Hand and Nails niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Sam’s Place Hand and Nails.

7. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Sam’s Place Hand and Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Sam’s Place Hand and Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Sam’s Place Hand and Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Sam’s Place Hand and Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Sam’s Place Hand and Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. Geheimhouding

Sam’s Place Hand and Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Sam’s Place Hand and Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid

Sam’s Place Hand and Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sam’s Place Hand and Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Sam’s Place Hand and Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

10. Garantie

Sam’s Place Hand and Nails geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten, mits anders vermeld. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
– De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
– De cliënt andere producten dan de door Sam’s Place Hand and Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


11. Beschadiging & diefstal

Sam’s Place Hand and Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Sam’s Place Hand and Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Sam’s Place Hand and Nails en de behandelende stylist. Sam’s Place Hand and Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Sam’s Place Hand and Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Sam’s Place Hand and Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

13. Nail Art

Indien Sam’s Place Hand and Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Sam’s Place Hand and Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Sam’s Place Hand and Nails. Sam’s Place Hand and Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

14. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Sam’s Place Hand and Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Helaas kunnen wij niet toestaan dat u uw kinderen onder de 16 jaar meeneemt naar de behandeling. Huisdieren zijn helaas niet welkom i.v.m. de hygiëne in de salon. Als u iemand meeneemt naar uw afspraak, dient dit van te voren te worden overlegd.

15. Recht

Op elke overeenkomst tussen Sam’s Place Hand and Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

© 2006-2020 Sam’s Place Design